Wie zijn wij

Kerkenraad

* Ouderling Kerkelijk werker (pastoraal)
* 2 bestuurlijke ouderlingen
* 1 Jeugdouderling
* 1 ouderling-kerkrentmeester
* 2 Diakenen
De algehele leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad; het is het hoogste gezagsorgaan van de gemeente. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt ten minste vier maal per jaar bijeen voor het vaststellen van het algemeen beleid.

Kerkblad en website

Van het kerkelijke nieuws wordt melding gemaakt in het kerkblad Dichterbij; dit blad verschijnt zes keer per jaar: December/Januari, Februari/Maart, April/Mei, Juni/Juli, Augustus/September, Oktober/November.
Of via een (digitale) nieuwsbrief (via scriba)

Beleidsplan

Beleidsplan Gereformeerde kerk Zuidwolde 2019-2022

Gemeenteleden

Het ledenbestand bestaat op 02-01-2013 uit 159 belijdende leden en 78 doopleden, waarmee we op een totaal van 237 leden komen. De gemeenteleden wonen in Zuidwolde, Noordwolde, Bedum en Groningen. De gemeente is ingedeeld in zes wijken.

 

Ontstaan van de gemeente

De Gereformeerde kerk van Zuidwolde in Groningen is ontstaan in de periode na de tweede breuk met de Nederlands Hervormde kerk in 1886. (de doleantie). Evenals de afscheiding in 1834, was de doleantie een breuk met de organisatie van 1816 en kwam zij voort uit de weigering zich aan te passen aan de leervrijheid.
 
De gemeente
Op 4 juli 1886 deed ds. J Hulsebos zijn intrede als predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Zuidwolde. Op 30 Januari 1887 is de predikant met de kerkenraad en het overgrote deel van de gemeente, na vele moeilijkheden en strubbelingen, uit deze kerk gegaan. Het ging om de aloude waarheden die in de bijbel staan: het woord van God, dat men wilde belijden en beleven.
De overige predikanten die de gemeente hebben gediend zijn:

A. Koppe          27/05/1892 – 01/11/1912
C.J. Bos           14/06/1914 – 11/11/1923
H. Enserink   05/10/1924 – 27/07/1930
J.R Hommes  13/03/1932 – 12/10/1941
A.G. Luiks      31/05/1942 – 01/10/1946
A. de Boer       03/11/1946 – 02/01/1966
D. Dijkstra     24/09/1967 – 06/01/1974
G. de Jong      27/06/1976 – 28/06/1981
L. Kramer      29/03/1987 – 21/06/1992
P.J. Mulder    05/09/1993 – 01/02/2001

Kerkelijk werkers:

  • Mevr. S.S te Dam-Schaaphok            01-09-2004 – 29-09-2009 
  • Mevr. A.M. Kruizenga-de Jong          01-02-2011 – 01-05-2017
  • Dhr. L. Le Pair                                     01-05-2017 – 01-12-2020
  • Dhr. C.M. Smits                                  01-12-2018 – 01-12-2019
  • Dhr. A.J. Klomp                                  01-02-2020 –
  • Mevr. J. Kruize                                   01-08-2020 – (jongerenwerker)

Op  1 Mei 2004 is de protestantse kerk in Nederland (PKN) een feit, de vereniging van de Nederlands Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelisch-lutherse kerk in het koninkrijk der Nederlanden. Voor een aantal gemeenteleden van Zuidwolde is de fusie aanleiding om over te stappen naar een ander kerkgenootschap of gemeente.

In 1908 is het huidige kerkgebouw aan het Boterdiep wz 50 gereedgekomen; het gebouw heeft 400 zitplaatsen. het is ontworpen door architect Y van der Veen; hij werkte wel samen met de bekende architect Tjeerd Kuipers, die o.a. de synagoge in Groningen heeft gebouwd.
In 1981 heeft het kerkgebouw, m.n. het interieur, een grondige opknapbeurt ondergaan; na onderzoek zijn de oorspronkelijke kleuren van de bouw weer teruggebracht. Momenteel zijn we bezig met groot onderhoud. De toren is inmiddels gerestaureerd, het dakbeschot vervangen, de glas-in-lood ramen gerestaureerd. Op de planning staat nog het voegwerk van de gevel.

Het orgel is in 1917 gebouwd door A. Standaard uit Rotterdam, toentertijd één van de toonaangevende bedrijven. Het instrument heeft 1 klavier en 10 stemmen. In 1978 is het instrument van een nieuw binnenwerk voorzien door Mense Ruiter Orgelmakers bv te Zuidwolde.

In 1967 is de oude pastorie afgebroken en naar maatstaven van die tijd is een ruime pastorie door aannemer K. Koopman uit Zuidwolde neergezet. Na vertrek van de laatste predikant wordt de pastorie verhuurd aan gegadigden